Zpracování osobních údajů

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR") vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech (dle čl. 12 GDPR).

Správce osobních údajů

Společnost: WORK-IN agency s.r.o.
Sídlo: Thámova 221/7, 186 00 Praha 8
IČ: 02889854
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis.zn. C 225077, dále jen "správce".

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@wanted-in.com.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme v takovém rozsahu, v jakém jste nám je poskytli a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem.

Zdroje osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Pro vyřízení celé naší služby musíme vaše osobní údaje předávat následujícím příjemcům:

a dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje podle našich pokynů:

Účel zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle našeho spisového a skartačního řádu po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů, tak z plnění našeho smluvního vztahu.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Přijali jsme technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Poučení

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR můžeme bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: