Zpracování osobních údajů dle GDPR

Zpracování osobních údajů

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR") vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech (dle čl. 12 GDPR).

Správce osobních údajů

Společnost: WORK-IN agency s.r.o.
Sídlo: Thámova 221/7, 186 00 Praha 8, IČ: 02889854
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis.zn. C 225077, dále jen "správce".

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@wanted-in.com.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme v takovém rozsahu, v jakém jste nám je poskytli a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem.

Zdroje osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Pro vyřízení celé naší služby musíme vaše osobní údaje předávat následujícím příjemcům:

 • společnosti, u kterých se ucházíte o pracovní pozici,
 • poskytovateli platebního terminálu (v případě platby kartou),
 • finančním ústavům,
 • státním a jiným orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právnimi předpisy,

a dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje podle našich pokynů:

 • poskytovateli hostingového řešení internetového portálu;

Účel zpracování osobních údajů

 • Vyřízení služby, pokud se ucházíte o pracovní pozici.
 • Uložení vašich údajů, abyste měli přehled o uchazečích, pokud se u nás zaregistrujete jako firma.
 • Uložení vašich údajů, abyste měli přehled o tom, o jaká místa se ucházíte, pokud se u nás registrujete jako uživatel.
 • Uložení vašich údajů, abyste mohli doporučovat vhodné kandidáty, pokud se u nás registrujete jako uživatel.
 • Zasílání nabídky našich služeb na základě vašeho souhlasu.
 • Plnění zákonných povinností.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle našeho spisového a skartačního řádu po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů, tak z plnění našeho smluvního vztahu.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Přijali jsme technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Poučení

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR můžeme bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.