Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti WORK-IN agency s.r.o. pro užívání elektronického systému provozovaného na internetové adrese www.wanted-in.com


1.  Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky užívání elektronického systému provozovaného společností WORK-IN agency s.r.o., IČ: 02889854, sídlemThámova 221/7, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 225077 (dále jen „WORK-IN“) na internetové adrese www.wanted-in.com a souvisejících programů a platforem určených klientům a uživatelů (dále jen „Systém Wanted-in“) stejně tak jako veškeré smluvní vztahy, do nichž WORK-IN vstupuje v souvislosti s užíváním a provozem Systému Wanted-in.

1.2.  Systém Wanted-in je určen podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, a to jak subjektům, zejm. zaměstnavatelům, vstupujících do smluvních vztahů s WORK-IN na základě individuálních smluv uzavřených s WORK-IN či prostřednictvím automatizovaného Systém Wanted-in (dále jen „klienti“), tak všem ostatním uživatelům (dále jen „uživatelé“) využívajících běžně dostupné informace a služby Systému Wanted-in, zejména pak jeho procházením, čtením, vytvořením profilu uchazeče atd.

1.3.  Odchylná ujednání uvedená ve smlouvě mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Otázky neupravené smlouvou ani těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se pak řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).


2.  Poskytované služby

2.1.  WORK-IN poskytuje klientům služby spočívající v inzerci volných pracovních pozic v  Systému Wanted-in včetně možnosti vytvoření administrativního účtu, prohlížení databáze uchazečů, zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, případně poradenské služby v oblasti lidských zdrojů, obchodu a reklamy. Na základě zvláštního ujednání mohou být výše uvedené služby poskytnuty i nad rámec Systému Wanted-in, zejména pak prostřednictvím sociálních sítí jako např. facebook, twitter atd.

2.2.  Uživatelům pak WORK-IN umožňuje prostřednictvím Systému Wantedin možnost nahlížení a procházení databáze evidovaných volných pracovních pozic, včetně možnosti responzivní interakce. Registrovaným uživatelům pak WORK-IN v rámci Systému Wantedin umožňuje inzerci vlastního profilu uchazeče o práci či zaměstnání, včetně možnosti vytvoření a zaevidování vlastního CV.


3.  Doporučení pracovní pozice a doporučitelská odměna

3.1.  V rámci poskytovaných služeb uvedených v čl. 2. výše WORK-IN zároveň umožňuje svým klientům - zaměstnavatelům v zájmu zatraktivnění inzerované pracovní pozice nabídnout třetím stranám odměnu za zprostředkování konkrétního uchazeče s tím, že odměna bude následně klientem vyplacena doporučiteli, jímž doporučený uchazeč bude klientem na předmětnou inzerovanou pracovní pozici zaměstnán.

3.2.  Uživatelům pak WORK-IN dává možnost doporučit svého známého na konkrétní zaměstnavatelem poptávanou pracovní pozici s možností získání vypsané doporučitelské odměny.

3.3.  Nárok na úhradu doporučitelské odměny získává ten uživatel, který doporučil na pracovní pozici osobu, kterou byla následně inzerovaná pracovní pozici klientem – zaměstnavatelem obsazena (osoba byla klientem na inzerovanou pozici zaměstnána).

3.4.  WORK-IN je garantem řádného průběhu „doporučitelské transakce“ a řádného vyhodnocení uživatele s nárokem na doporučitelskou odměnu dle výše uvedených podmínek. V případě obsazení/zaměstnání v Systému Wanted-in inzerované pracovní pozice na základě doporučení uživatele v rámci Systému Wantedin, je klient o této skutečnosti povinen WORK-IN informovat.

WORK-IN pak obratem vyhodnotí uživatele s nárokem na doporučitelskou odměnu, tj. uživatele, na základě jehož doporučení byla inzerovaná pracovní pozici klientem (zaměstnavatelem) obsazena. Je-li takovýchto uživatelů více, nárok na úhradu doporučitelské odměny získává ten uživatel, který doporučil osobu, kterou byla pracovní pozice obsazena, jako první. Takovému uživateli je pak klient povinen vyplatit vypsanou doporučitelskou odměnu. Nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od nástupu doporučeného uchazeče do zaměstnání je klient povinen kontaktovat uživatele (úspěšného doporučitele) k ujednání součinnosti k vyplacení příslušné doporučitelské odměny. Klient a WORK-IN se mohou dohodnout, že WORK-IN pro klienta v souladu s výše uvedenými podmínkami zajistí vyplacení doporučitelské odměny uživateli (úspěšnému doporučiteli). V takovém případě pak bude za účelem vyplacení doporučitelské odměny uživatele s nárokem na její vyplacení kontaktovat společnost WORK-IN, která zároveň zajistí i její vyplacení. Společnost WORKIN agency s.r.o. bude vyplácet doporučitelské odměny na základě veřejného příslibu odměny dle §2884 - §2886 Občanského zákoníku. Odměna pro doporučitele je příjmem dle §10 Zákona o dani z příjmu a povinnost zdanění tohoto příjmu přechází na stranu doporučitele (pokud příjmy podle §10 ve zdaňovacím období nepřesáhnou 30000 Kč, jsou od daně osvobozeny).

Doporučiteli je pak klient povinen vyplatit vypsanou doporučitelskou odměnu a nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od nástupu jím doporučeného uchazeče je klient povinen kontaktovat tohoto doporučitele k ujednání součinnosti k vyplacení doporučitelské odměny.

3.5.  WORK-IN je oprávněna kontrolovat a ověřovat řádný průběh „doporučitelské transakce“, zejména pak skutečnost, zda byla doporučitelská odměna oprávněnému uživateli klientem řádně vyplacena.

3.6.  V případě porušení podmínek „doporučitelské transakce“, zejména pak řádným nevyplacením doporučitelské odměny je WORK-IN oprávněna klienta ze Systému Wanted-in vyřadit a případně i klientovi odmítnout poskytování dalších služeb.


4.  Objednávka, uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy

4.1.  WORK-IN přijímá písemné objednávky od klientů především prostřednictvím automatizovaného Systému Wanted-in, a to vyplněním a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu s využítím platební brány GoPay. Písemnou objednávku lze rovněž zaslat e-mailem, poštou nebo faxem.

4.2.  Smlouva o poskytování služeb je mezi WORK-IN a klientem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany WORK-IN nebo konkludentně okamžikem započetí poskytování objednaných služeb ze strany WORK-IN.

4.3.  Není-li mezi stranami výslovně dohodnuto, ze strany WORK-IN bude s poskytováním předmětných služeb klientům započato nejpozději následující pracovní den poté, co bude úhrada za předmětné služby připsána ve prospěch účtu WORK-IN.

4.4.  WORK-IN je oprávněna odstoupit od smlouvy, zejména z následujících důvodů:

-  podklady dodané klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, atp.;

-  klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých závazků vůči WORK-IN;

-  klient poškozuje dobré jméno WORK-IN či Systému Wanted-in.

4.5.  Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování služeb ze strany WORK-IN po dobu delší než 5 pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.


5.  Obsah informací

5.1.  Uživatelé a klienti se zavazují prezentovat v Systému Wanted-in výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani WORK-IN. Uživatelé a klienti se zároveň zavazují prezentovat prostřednictvím Systému Wanted-in informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.

5.2.  Za obsah prezentovaných informací je odpovědný uživatel nebo klient, který tyto informace uložil do Systému Wantedin. Uživatel a klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby WORK-IN uchovávala informace o zápisu dat do Systému Wantedin vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního uživatele či klienta.

5.3.  Uživatel a klient tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro případné řešení sporu s klientem či uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Systému Wanted-in uživatelem či klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

5.4.  WORK-IN si vyhrazuje právo v rámci Systému Wanted-in nezveřejnit nebo odmítnout prezentaci jakékoliv informace, pokud tak uzná za vhodné. O takovém nezveřejnění či odmítnutí prezentace bude WORK-IN uživatele či klienta informovat.

5.5.  WORK-IN si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Systému Wanted-in uživatelem či klientem, který opakovaně či podstatně porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky.

5.6.  Uživatelé a klienti předávají WORK-IN podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Systému Wanted-in, není-li dohodnuto jinak.


6.  Cena služeb, fakturace

6.1.  Za poskytnuté služby uhradí klient WORK-IN cenu dle ceníku služeb WORK-IN platného ke dni doručení objednávky WORK-IN. Aktuální ceník služeb je zveřejněn v Systému Wanted-in na internetové adrese www.wanted-in.com. Cena služeb je splatná na základě daňového dokladu – faktury, jež bude klientovi vystaven ze strany WORK-IN. Daňové doklady - faktury jsou splatné do 14. dnů ode dne vystavení, není-li dohodnuto jinak. Daňové doklady jsou ze strany WORK-IN vystavovány v elektronické podobě.

6.2.  V případě, že klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než 14 kalendářních dnů, je WORK-IN oprávněna přerušit poskytování služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet WORK-IN. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za služby.

6.3.  V případě prodlení Klienta s úhradou ceny za služby vzniká WORK-IN nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.


7.  Odpovědnost za škodu

7.1.  WORK-IN neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci. Jestliže dojde k zásahu vyšší moci znemožňující či omezující plnění ze strany WORK-IN, zavazuje se WORK-IN bez zbytečného odkladu o této skutečnosti uvědomit klienta.

7.2.  Odpovědnost WORK-IN za škodu způsobenou klientovi v souvislosti s poskytováním jakéhokoliv plnění ze strany WORK-IN je omezena na částku uhrazenou klientem za služby na základě příslušné uzavřené smlouvy. WORK-IN není povinna nahradit klientovi škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.

7.3.  WORK-IN neodpovídá za porušení autorských práv klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných klientem. V případě, že WORK-IN vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení klientem jakákoli škoda, zavazuje se ji klient WORK-IN nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany WORK-IN vyzván.

7.4.  WORK-IN je povinna prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady nebo pochybení na straně WORK-IN, a to po dobu, po kterou trval výpadek.


8.  Autorské právo

8.1.  Klient není oprávněn užít Systém Wanted-in nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez předchozího souhlasu WORK-IN. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany uživatelů.

8.2.  Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené v Systému Wanted-in je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu WORK-IN, jsou zakázány.


9.  Zpracování osobních údajů

9.1.  WORK-IN prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány a s těmito je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. WORK-IN prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů.Více informací naleznete na https://www.wanted-in.com/cz/ochrana-osobnich-udaju


10.  Závěrečné ustanovení

10.1.  Místem veškerých plnění WORK-IN (obchodní styk, dodávky, služby, platby atd.) je místo sídla WORK-IN. Veškeré právní vztahy WORK-IN se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory vyplývající z těchto vztahů, či vzniklých na základě nebo ze smluv uzavřených WORK-IN, budou zahájeny a vedeny u příslušného soudu v České republice.

10.2.  WORK-IN je oprávněna tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztah mezi WORK-IN a klientem či uživatelem se řídí vždy Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

10.3.  Kontaktní údaje WORK-IN:

WORK-IN agency s.r.o.

IČ: 02889854

Thámova 221/7, 186 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 225077

email:

adela@work-in.cz

info@wanted-in.com